Usos

USOS

Descalcificació

La descalcificació és la tècnica utilitzada per eliminar la presència de calci i magnesi en l’aigua, responsable dels dipòsits de calci que provoquen avaries, redueixen el rendiment i incrementen el consum energètic dels sistemes d’aigua domèstics i industrials.

Els descalcificadors converteixen l’aigua dura en aigua tova, i per fer-ho fan servir una resina d’intercanvi iònic que substitueix els ions de calci i magnesi presents en l’aigua dura per ions de sodi. El sodi necessari per a aquest intercanvi l’aporta la salmorra, que s’obté mitjançant la dissolució de sal en aigua.

La gamma de productes Enisal garanteix la màxima puresa i qualitat del clorur sòdic de la salmorra, evitant així els dipòsits de calç i millorant el consum energètic i la vida útil de tots els equipaments.

Electròlisi Salina

L’electròlisi salina és un procés que permet la cloració de l’aigua de piscina a partir de la sal. Aquest sistema utilitza un petit corrent elèctric per descompondre la sal en clor i hidròxid de sodi, i el resultat és una aigua totalment desinfectada i lleugerament salada, sense les habituals molèsties associades al sistema de cloració química.

A part dels avantatges per a la salut que suposa obtenir aigua antisèptica, l’electròlisi salina és també un sistema més sostenible, segur i econòmic, atès que l’aigua es pot conservar durant anys, no s’han de manipular productes químics i Enisal és un producte assequible.

Rentavaixelles

La majoria de rentavaixelles utilitzen sal, atès que incorporen un petit descalcificador per estovar l’aigua que fan servir durant el procés de rentat. La gamma Enisal millora els resultats del rentat i incrementa la capacitat de neteja, i impedeix que la calç s’acumuli dins de la màquina i redueixi la seva vida útil.

Filtració

La depuradora o filtre de depuració és el sistema encarregat de la neteja i purificació de l’aigua de piscina. Mitjançant una bomba elèctrica, l’aigua de la piscina és aspirada a través dels skimmers i l’embornal, i un cop a dins la depuradora, passa a través d’un dipòsit de sorra o vidre filtrant on les partícules de brutícia queden atrapades abans de tornar de nou a la piscina.